Ερευνητικά προγράμματα

Πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ

Ερευνητικά προγράμματα

Πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ

BANNER OF Ellada 2.0 FUNDED BY Next Generation EU

Με τη συγχηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα Ερευνητικά μας προγράμματα είναι:

1. Ανάπτυξη εισπνεόμενων εναιωρημάτων βουδεσονίδης υπο μορφή νανοσφαιριδίων για εισπνοή με εκνεφωτή

2. Ανάπτυξη εισπνεόμενων εναιωρημάτων των δραστικών ουσιών salmeterol xinafoate–fluticasone για εισπνοή υπο πίεση

3. Ανάπτυξη Πολυλειτουργικών Καινοτόμων Αιμοστατικών Άμεσης Δράσης με την χρήση Νέων Πολυμερικών Φορέων & Νανοπροσθέτων – NanoTech4Haemostatic

4. Ανάπτυξη δερματολογικών φαρμακευτικών προϊόντων με τη μορφή αερολύματος-γέλης-αφρού, και πόσιμων φαρμακευτικών προϊόντων σε μονοδοσικές φύσιγγες πολυβινυλοχλωριδίου/χλωριούχου πολυβινυλιδενίου (PVC-PVDC) εντός του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου και χρησιμοποιώντας στατιστική, αναλυτική και μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου, κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των φαρμάκων