Ερευνητικά προγράμματα

Πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ

Τα Ερευνητικά μας προγράμματα είναι:

1. Ανάπτυξη εισπνεόμενων εναιωρημάτων βουδεσονίδης υπο μορφή νανοσφαιριδίων για εισπνοή με εκνεφωτή

2. Ανάπτυξη εισπνεόμενων εναιωρημάτων των δραστικών ουσιών salmeterol xinafoate–fluticasone για εισπνοή υπο πίεση